Thông gia với quan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông gia với quan
của Trần Tế Xương

Gái goá đem mình tựa cửa quan,[1]
Nghĩ rằng quan lớn thế thì sang.
Thương con, toan lấy dây tơ buộc,
Kén rể vì tham cái lọng tàn.
Nào có ra chi phường khố lụa[2]
Thôi thì cũng tủi kiếp hồng nhan.
Cậu này ắt hẳn hay nghề sáo[3]
Dây vũ dây văn vụng ngón đàn.[4]

   
Chú thích

  1. Một mụ goá muốn thông gia với "quan", bèn gả con gái cho một "quan" nghiện thuốc phiện và đang xuống dốc
  2. Phường khố lụa: do chữ "xích khoa tử đệ" (con em bọn khố đỏ) nghĩa là bọn con quan.
  3. Nghề sáo: mồm cậu ấm chum chúm như thổi sáo, cho nên tác giả đùa là làm nghề thổi sáo
  4. Ý nói văn dót vũ nát