Thú câu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh lợi màng bao chốn cửa hầu,
Thanh nhàn quen thú một nghề câu.
Giăng đường chỉ mảnh dòng khơi lộng,
Thả miếng mồi thơm vực cạn sâu.
Khói nước Ngũ hồ [1] tình cả đẹp,
Gió trăng kho cũ cảnh riêng mầu.
Bá vương hội cả dầu chưa gặp,
Thao lược này ai biết đặng đâu?

   
Chú thích

  1. Ngũ hồ là năm cái hồ lớn và đẹp ở Trung Quốc.