Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong nửa năm trời mới bén hơi,
Hồ vui sum họp, lại xa khơi.
Chén đưa lòng những băn-khoăn nỗi;
Dặm thẳng lòng còn lẩn-quất nơi.
Nước lã ra chừng coi cũng lạnh;
Bồ-hòn hầu dễ ngậm làm tươi.
Ghê cho cái gái tay đanh-đá;
Giòn-giã càng thêm vẻ nói cười.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.