Thưởng bạch mai cảm đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Non linh đất phước trổ hoa thần,
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân.
Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng,
Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân.
Mây lành gió lạnh nương hơi chánh[1]
Vóc ngọc, mình băng hắt khói trần[2]
Sắc nước hương trời nên cảm mến,
Non linh đất phước trổ hoa thần.

   
Chú thích

  1. Hơi chính nghĩa.
  2. Khói đời, có nghĩa như bụi đời.