Thảo luận:Giữa đường

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Giữa đường
Nguồn Nguyễn Bính (1951). Mây tần. Hà Nội: Nhà xuất bản Hương Sơn.
Tuyển tập Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Văn học. 1986.
Nguyễn Bính Hồng Cầu (2017). Nguyễn Bính toàn tập tập 1. Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài