Thảo luận:Tạm ước Việt - Pháp 14-9-1946

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tạm ước Việt - Pháp 14-9-1946
Nguồn
  • Nguồn 1: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng. Văn kiện Đảng (1945-1954). NXB Sự thật. Hà Nội. 1978, trang 256-260
  • Nguồn 2: Hồ Chí Minh. Toàn tập - Tập 4. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2000. trang 328-330 (sách in), 530-533 (sách CD)
  • Nguồn 3: Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến (1945-1954), Tập 1, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, trang 587-591
Tham gia đóng góp Minh Tâm-T41-BCA
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài