Thảo luận Mô đun:Author/kiểm thử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

16 trường hợp kiểm thử bị thất bại.

test_date:

Văn bản Mong đợi Thực tế
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|year=1820}} 1820 1820
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|year=k./1820}} khoảng 1820 khoảng 1820
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|year=thập niên 1820}} thập niên 1820 thập niên 1820
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|year=1820?}} 1820? 1820?
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|year=1820/?}} 1820? 1820?
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|year=1932/1933}} 1932/1933 1932/1933
X mark.svgN {{#invoke:Author|date|type=sinh|wikidata_id=Q15963321}} thế kỷ 19 sống thập niên 1880
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|type=sinh|wikidata_id=Q9181}} 1813 TCN 1813 TCN
X mark.svgN {{#invoke:Author|date|wikidata_id=Q41370|type=sinh}} 1040 TCN/1039 TCN/907 TCN 1039 TCN
Yes check.svgY {{#invoke:Author|date|wikidata_id=Q36322|type=mất}} 1817 1817

test_dates_supplied:

Văn bản Mong đợi Thực tế
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates}} [[Thể loại:Tác gia thiếu năm mất]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm sinh]] [[Thể loại:Tác gia thiếu năm mất]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm sinh]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|dates=Ngày nhập tay}} <br />(Ngày nhập tay)[[Thể loại:Tác gia có năm bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm mất]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm sinh]] <br />(Ngày nhập tay)[[Thể loại:Tác gia có năm bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm mất]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm sinh]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|dates=Ngày nhập tay|birthyear=1904|deathyear=thập niên 1960}} <br />(Ngày nhập tay)[[Thể loại:Tác gia có năm bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất không phải số]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:mất thập niên 1960]][[Thể loại:sinh 1904]] <br />(Ngày nhập tay)[[Thể loại:Tác gia có năm bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất không phải số]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:mất thập niên 1960]][[Thể loại:sinh 1904]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|dates=|birthyear=1810|deathyear=1890}} <br />(1810–1890)[[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1890]][[Thể loại:sinh 1810]] <br />(1810–1890)[[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1890]][[Thể loại:sinh 1810]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|birthyear=1810|deathyear=k./1890}} <br />(1810 – khoảng 1890)[[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1890]][[Thể loại:sinh 1810]] <br />(1810 – khoảng 1890)[[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1890]][[Thể loại:sinh 1810]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|birthyear=kh/1810|deathyear=?}} <br />(khoảng 1810 – ?)[[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất không phải số]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất ?]][[Thể loại:sinh 1810]] <br />(khoảng 1810 – ?)[[Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm mất không phải số]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất ?]][[Thể loại:sinh 1810]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|birthyear=1932/1933|deathyear=|wikidata_id=}} <br />(1932/1933–)[[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm mất]][[Thể loại:sinh 1932]][[Thể loại:sinh 1933]] <br />(1932/1933–)[[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm mất]][[Thể loại:sinh 1932]][[Thể loại:sinh 1933]]

test_dates_wikidata:

Văn bản Mong đợi Thực tế
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q36322|birthyear=|deathyear=|dates=}} <br />(1775–1817)[[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]] <br />(1775–1817)[[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q36322|birthyear=1900}} <br />(1900–1817)[[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh khác với Wikidata]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]][[Thể loại:sinh 1900]] <br />(1900–1817)[[Thể loại:Tác gia có năm sinh bị ghi đè]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh khác với Wikidata]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]][[Thể loại:sinh 1900]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q36322|pagetitle=Jane Austen (1770-1817)}} <br />(1775–1817)[[Thể loại:Tác gia có tiêu đề năm không khớp]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]] <br />(1775–1817)[[Thể loại:Tác gia có tiêu đề năm không khớp]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]]
Yes check.svgY {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q36322|pagetitle=Jane Austen (mechanic)}} <br />(1775–1817)[[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]] <br />(1775–1817)[[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:mất 1817]][[Thể loại:sinh 1775]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q20204408}} <br />(1854 – 20th century)[[Thể loại:1854 births]][[Thể loại:20th century deaths]][[Thể loại:Authors with approximate death dates]][[Thể loại:Early modern authors]][[Thể loại:Modern authors]] <br />(1853–1921)[[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:mất 1921]][[Thể loại:sinh 1853]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q16004141}} <br />(? – 20th century)[[Thể loại:20th century deaths]][[Thể loại:Authors with approximate death dates]][[Thể loại:Authors with unknown birth dates]][[Thể loại:Modern authors]] <br />(sống thập niên 1910)[[Thể loại:Tác gia có khoảng thời gian sống]][[Thể loại:Tác gia có năm sống xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm mất]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm sinh]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q41370}} <br />(1040 BCE/1039 BCE – 970 BCE/969 BCE)[[Thể loại:1039 BCE births]][[Thể loại:1040 BCE births]][[Thể loại:969 BCE deaths]][[Thể loại:970 BCE deaths]][[Thể loại:Ancient authors]] <br />(1039 TCN – 969 TCN)[[Thể loại:Tác gia cổ đại]][[Thể loại:mất 969 TCN]][[Thể loại:sinh 1039 TCN]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q189937}} <br />(c. 1514 – 1572)[[Thể loại:1514 births]][[Thể loại:1572 deaths]][[Thể loại:Authors with approximate birth dates]][[Thể loại:Renaissance authors]] <br />(khoảng 1514 – 1572)[[Thể loại:Tác gia Phục hưng]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:mất 1572]][[Thể loại:sinh 1514]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q6279}} <br />(1942–)[[Thể loại:1942 births]][[Thể loại:Authors with missing death dates]][[Thể loại:Living authors]][[Thể loại:Modern authors]] <br />(1942–)[[Thể loại:Tác gia còn sống]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm mất]][[Thể loại:sinh 1942]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q178744}} [[Thể loại:Authors with missing birth dates]][[Thể loại:Authors with missing death dates]] [[Thể loại:Tác gia không rõ năm mất]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm sinh]][[Thể loại:Tác gia thiếu năm sinh]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q782401}} <br />(4th century)[[Thể loại:4th century births]][[Thể loại:4th century deaths]][[Thể loại:Ancient authors]][[Thể loại:Authors with approximate birth dates]][[Thể loại:Authors with approximate death dates]] <br />(thế kỷ 4)[[Thể loại:Tác gia có năm mất xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia cổ đại]][[Thể loại:mất thế kỷ 4]][[Thể loại:sinh thế kỷ 4]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q28585286}} <br />(fl. 1735)[[Thể loại:Authors with floruit dates]][[Thể loại:Authors with unknown birth dates]][[Thể loại:Authors with unknown death dates]][[Thể loại:Early modern authors]] <br />(sống 1735)[[Thể loại:Tác gia có khoảng thời gian sống]][[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm mất]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm sinh]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q241132}} <br />(fl. c. 509 BCE)[[Thể loại:Ancient authors]][[Thể loại:Authors with approximate floruit dates]][[Thể loại:Authors with floruit dates]][[Thể loại:Authors with missing birth dates]][[Thể loại:Authors with missing death dates]] <br />(thế kỷ 5 TCN)[[Thể loại:Tác gia có năm mất xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia cổ đại]][[Thể loại:mất thế kỷ 5 TCN]][[Thể loại:sinh thế kỷ 5 TCN]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q670317}} <br />(1st century BCE)[[Thể loại:1st century BCE births]][[Thể loại:1st century BCE deaths]][[Thể loại:Ancient authors]][[Thể loại:Authors with approximate birth dates]][[Thể loại:Authors with approximate death dates]] <br />(thế kỷ 1 TCN)[[Thể loại:Tác gia có năm mất xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia cổ đại]][[Thể loại:mất thế kỷ 1 TCN]][[Thể loại:sinh thế kỷ 1 TCN]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q28811762}} <br />(fl. 1900s)[[Thể loại:Authors with approximate floruit dates]][[Thể loại:Authors with floruit dates]][[Thể loại:Authors with unknown birth dates]][[Thể loại:Authors with unknown death dates]][[Thể loại:Modern authors]] <br />(sống thập niên 1900)[[Thể loại:Tác gia có khoảng thời gian sống]][[Thể loại:Tác gia có năm sống xấp xỉ]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm mất]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm sinh]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q55222075}} <br />(fl. 1875–1915)[[Thể loại:Authors with approximate floruit dates]][[Thể loại:Authors with floruit dates]][[Thể loại:Authors with unknown birth dates]][[Thể loại:Authors with unknown death dates]][[Thể loại:Modern authors]] <br />(1875–1955)[[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:mất 1955]][[Thể loại:sinh 1875]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q56438002}} <br />(fl. 1521)[[Thể loại:Authors with floruit dates]][[Thể loại:Authors with missing birth dates]][[Thể loại:Authors with missing death dates]][[Thể loại:Renaissance authors]] <br />(sống 1521)[[Thể loại:Tác gia Phục hưng]][[Thể loại:Tác gia có khoảng thời gian sống]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm mất]][[Thể loại:Tác gia không rõ năm sinh]]
X mark.svgN {{#invoke:Author|dates|wikidata_id=Q16909806}} <br />(1852–)[[Thể loại:1852 births]][[Thể loại:Authors with missing death dates]][[Thể loại:Early modern authors]] <br />(1852–1929)[[Thể loại:Tác gia cận đại]][[Thể loại:Tác gia hiện đại]][[Thể loại:mất 1929]][[Thể loại:sinh 1852]]


Bắt đầu cuộc thảo luận về Mô đun:Author/kiểm thử

Bắt đầu cuộc thảo luận