Thần Phù hải khẩu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

穿雲躡徑一條紆
重駕征軺作遠遊
地濬江沱通上國
天將砥拄障橫流
胡王枉載佃河石
羅援輕乘壓浪舟
此去海門三十九
計程何日到烏州

Xuyên vân nhiếp kính nhất điều hu,
Trùng giá chinh diêu tác viễn du.
Địa tuấn giang đà thông thượng quốc,
Thiên tương chỉ trụ chướng hoành lưu.
Hồ Vương[1] uổng tái điền hà thạch,
La Viện[2] khinh thừa áp lãng chu.
Thử khứ hải môn tam thập cửu,
Kế trình hà nhật đáo Ô Châu[3]?

   
Chú thích

  1. Hồ Vương: Chỉ vua Hồ Quý Ly, trong thời kỳ chống quan Minh, đã sai quân lính tải đá lấp nhánh sông từ sông Hổ đến cửa biển Thần Phù
  2. La Viện: Ngày xưa, vua Hùng Vương đi đánh miền nam, đoàn chiến thuyền đến cửa Thần Phù thì bị gió chướng ngăn trở không đi được, nhờ đạo sĩ La Viện dùng phép làm biển lặng mới. Nhưng khi trở về thì La Viện mất. Vua truy phong là Áp Lãng chân nhân (vị chân nhân dằn được sóng)
  3. Ô Châu: Châu Ô thời Lê nay là địa phận tỉnh Thừa Thiên