Thằng mõ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mõ này cả tiếng lại dài hơi,
Mẫn cán[1] ra tay chẳng phải chơi.
Mộc đạc[2] vang lừng trong bốn cõi,
Kim thanh[3] rền-rĩ khắp đòi nơi[4].
Trẻ già chốn chốn đều nghe lệnh,
Làng nước ai ai phải cứ lời.
Trên dưới quyền hành tay cắt đặt,
Một mình một chiếu thảnh-thơi ngồi.

   
Chú thích

  1. Mẫn cán: nhanh nhẹn giỏi giang.
  2. Mộc đạc: mõ bằng gỗ.
  3. Kim thanh: tiếng kêu như tiếng kim loại (đồng, vàng).
  4. Đòi nơi: nhiều nơi. Đòi là tiếng cổ nghĩa là nhiều.