Trăng thu dọi cây sân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thu nguyệt kề sân thuở[1] tạnh mưa,
Ngàn cây hây hẩy gió thanh đưa,
Vàng rây[2] mấy khóm chồi cao thấp,
Bạc điểm đòi[3] chùm bóng nhặt thưa.
Vẫy bút thơ tiên ngâm chẳng xiết,
Đầy bầu rượu thánh hứng thêm thừa.
Này này phong cảnh hòa[4] tri kỉ,
Lọ thốt Lan Đình[5] lại thắm sơ[6].

   
Chú thích

  1. Thuở: Lúc
  2. Rây: Rắc
  3. Đòi: Nhiều
  4. Hòa: Là
  5. Lan Đình: Thuộc tỉnh Chiết Giang. Thời nhà Tấn, Vương Hi Chi họp bạn chơi ở đấy, uống rượu ngâm thơ, tập viết chữ đẹp
  6. Thắm sơ: Như xưa