Trưng Vương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trưng Vương
của Lê Thánh Tông

Trợ dân dẹp loạn trả thù mình,
Chị nhủ cùng em cất nghĩa binh.
Tô Định bay hồn vang một trận,
Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành,
Mới rày bảo vị[1] ra ơn rộng,
Đã đội hoa quan xuống phúc lành[2].
Còn nước, còn non, còn miếu mạo,
Nữ trung đệ nhất đấng tài danh.

   
Chú thích

  1. Bảo vị: Lên ngôi
  2. Thời Lý Anh Tông một năm bị đại hạn, nhà vua sai đến đền Hai bà cầu đảo quả được mưa