Trợ giúp:Chỗ thử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
57
— La prospérité de l'Indochine pendant la grande guerre.