Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève về vấn đề Đông Dương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm