Vào thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vào thành, ra cửa Đông
Xe ngựa chạy tứ tung
Vào thành ra cửa Tây,
Sa gấm rực như mây.

Vào thành, ra cửa Nam,
Áo mũ đỏ pha chàm.
Vào thành, ra cửa Bắc
Mưa gió đen hơn mực.

Dạo khắp trong với ngoài,
Đàn địch vang tai trời,
Đau lòng có một người,
Hỏi ai, ai biết ai?