Vô đề (Phan Châu Trinh)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Vô đề.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

縲綏鐵鎖出都門,
慷慨悲歌舌尚存。
國土沉淪民族纍,
男兒何事怕崑崙。

Luy tuy thiết tỏa xuất đô môn,
Khảng khái bi ca thiệt thượng tồn.
Quốc thổ trầm luân dân tộc lụy,
Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn.