Vô cầu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vô cầu
của Nguyễn Công Trứ

Người ta ở trong phù thế,
Chữ vô cầu là chữ thiên nhiên.
Đêm bẩm trời, trời cũng phải khuyên.
Khuyên khuyên chữ "Anh hùng yên sở ngộ".
Thơ rằng: "Tạo hóa có ghen chi mệnh số,
Giang sơn nào oán với văn chương"
Phận tài hoa đành có lúc vẻ vang,
Đường khoa mục xa nhau đà mấy bước.
Sóng Vũ lớp sau như lớp trước,
Chí vẫy vùng ai có kém ai đâu!
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu?
Trần ai ai biết công hầu là ai?
Bao giờ rõ mặt mới hay!