Vịnh Hàn Tín

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

So tam kiệt[1] ai bằng Hàn Tín
Một tay thu muôn dặm nước non
Những ngờ rằng khoán thiết thư son[2]
Thái sơn như lệ, Hoàng hà như đái[3]
Hạp tảo Ngũ Hồ song Phạm Lãi
Khước lưu tam kiệt độc Trương Lương[4]
Đau đớn thay điểu tận cung tàng[5]
Đầm Vân Mộng phải mắc mưu con trẻ
Nếu biết chữ "khả hành, khả chỉ"[6]
Thời Ngũ hồ một lá cho xong
Làm chi lúng túng trong vòng!

   
Chú thích

  1. Ba người giỏi giúp Lưu BangTrương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà
  2. Từ chữ "thiết khoán đan thư", ý nói được ghi tên trong sổ sách của triều đại
  3. Công trạng vững như Thái sơn, dài như Hoàng hà
  4. Sao không sớm làm như Phạm Lãi chơi Ngũ hồ/ Chỉ còn lại mình Trương Lương trong tam kiệt
  5. Hết chim rồi cung bị cất đi
  6. Nên làm thì làm, nên thôi thì thôi