Vịnh Hạng Vũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh Hạng Vũ
của Lê Thánh Tông

Học thông muôn địch[1] dám ai đè!
Nền bá vương xưa vẫn nhắm nhe.
Mười một phen khua Tần lạnh gáy,
Bảy mươi trận đã Hán tanh mè[2].
Chẳng dùng Á phụ[3], tôi xương rắn,
Nên phải Trần Bình[4], chước éo le.
Chí sĩ nay dầu bàn bạc tới,
Khá hờn, khá tiếc, khá mè he[5].

   
Chú thích

  1. Muôn địch: Địch muôn người
  2. Tanh mè: Lao đao
  3. Á phụ: Bậc như cha, chỉ Phạm Tăng - một bầy tôi của Hạng Vũ. Phạm Tăng biết Lưu Bang là kẻ thù nguy hiểm, khuyên Hạng Vũ giết lúc có điều kiện, song Hạng Vũ không chịu nghe. Vì vậy, cuối cùng quả nhiên Hạng Vũ bị chính Lưu Bang diệt
  4. Trần Bình: Mưu thần của Lưu Bang, đã dùng kế li gián Lưu Bang với mưu thần số một là Phạm Tăng, đến nỗi Tăng uất sinh bệnh mà chết. Sau đó Hạng Vũ đại bại
  5. Mè he: Than vãn