Vịnh Trương Lương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Vịnh Trương Lương[1]
của Lê Thánh Tông

Phò Hán công nên, liền liện[2] ngơi,
Xích Tùng tiên tử, náu tìm chơi[3].
Đền phong[4] khúm núm còn từ bệ[5],
Thành Cốc[6] mơ màng đã tới nơi.
Thuyền tếch Ngũ Hồ đênh[7] một lá[8],
Công hơn tam kiệt[9] nhẫn[10] đôi người.
Thế gian đâu có thần tiên nhỉ ?
Ơ hơ! Ông này sa chước người![11]

   
Chú thích

 1. Trương Lương (Tử Phòng): mưu thần của Hán Cao Tổ
 2. Liền liện: Mau mắn
 3. Trương Lương thực hiện xong chí vọng của mình (diệt Tần, báo thù cho nước Hàn), lập nên nhà Hán, nhưng ông biết nếu ở lại với Hán Cao Tổ trước sau sẽ mang họa nên cáo ốm đi tu tiên theo Xích Tùng Tử
 4. Đền phong: Đền miếu
 5. Từ bệ: Ở bệ
 6. Thành Cốc: Tên quả núi ở Hạ Bì, nơi Trương Lương gặp Hoàng Thạch Công, một ông tiên trao cho binh thư
 7. Đênh: Lênh đênh
 8. : Chiếc
 9. Tam kiệt: Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà (phò Hán Cao Tổ nên đại sự nghiệp)
 10. Nhẫn: Cả
 11. "Ơ kìa, ông này (Lưu Bang) sa vào mưu người (Trương Lương) rồi!", chỉ việc Hán Cao Tổ bị Trương Lương lừa, bảo đi tu tiên, mà thực tế làm gì có tiên ở thế gian!