Bước tới nội dung

Vịnh hát bội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Vịnh hát bội
của Phan Văn Trị

Đứa mắc ghẻ ruồi, đứa lác voi,
Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi.
Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc,
Đứa nịnh râu đen mấy sợi còi.
Trên trính có nhà còn lợp lọng,
Dưới chân không ngựa lại giơ roi.
Hèn chi chúng nói bội bạc,
Bôi mặt đánh nhau cú lại thoi.