Ông Lã Gia

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông Lã Gia  (1916) 
của Tản Đà

Lấy từ Khối tình con I.

Ngồi buồn xem lại sử Nam nhà,
Quan đời vua Triệu ông Lã Gia.
Ngôi cao quyền trọng đầu râu bạc,
Hai vai gánh vác một sơn-hà .
Giặc ngoài ngắm-nghe, vua Hưng nhỏ,
Nước đổ, thành nghiêng, một mụ già.
Cù-hậu, sứ-thần trong nửa tiệc,
Quét sạch hôi-tanh, tan nát hoa.
Con trưởng vua Minh dựng nối dòng.
Hai nghìn vào cõi tính đã xong,
Gói cờ tiết Hán để mặt ải,
Bao nơi hiểm-yếu dàn canh-phòng.
Năm nghìn lại tiếp quân Tàu sang,
Chín chục chết theo cơ-nghiệp Triệu.
Chưa chắc loạn-thần hay trung-trinh,
Văng-vẳng nghìn-thu không kẻ hiểu.