Ông làng hát bội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông làng hát bội
của Học Lạc

Học Lạc ghét bọn người ra làm tay sai cho Pháp, lập những "hội tề" áp bức bốc lột nhân dân nên ông đã làm nhiều bài thơ châm biếm rất sâu hiểm. Đây là một bài trong số đó... (GS. Nguyễn Quảng Tuân, Từ điển văn học [bộ mới]. Nxb. Thế giới, 2004, tr. 628).

Chi chi trong khám[1] sắp ngang hàng
Nghĩ lại thì ra các bợm [2] làng
Trong bụng trống trơn mang cổ giữa,
Trên đầu trọc lóc bịt khăn ngang
Vào buồn gọi tổ châu đầu lạy,
Ra rạp rằng con nịt nách mang
Dám hỏi hàm ân người lớp trước,
Hay là một lũ những quân hoang?

   
Chú thích

  1. Khám: giống như cái tủ nhỏ bằng gỗ không có cánh, dùng để đặt bài vị, đồ thờ.
  2. Bợm: chỉ kẻ sành sỏi về những trò ăn chơi hoặc kẻ chuyên lừa bịp.