Đài gương truyện/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đài gương truyện của Tản Đà
32. — Vợ Ô-Lăng nước Sở

妻陵於楚

32.VỢ Ô-LĂNG NƯỚC SỞ

Ông Tử-Chung, người nước Sở, ở đất Ô-Lăng, gọi là Ô-Lăng Tử-Chung. Vua Sở nghe nói là người hiền, muốn dùng ra làm tướng, sai sứ-giả cầm một trăm lạng vàng đến đón. Ô-Lăng Tử-Chung nói:

— Tôi có một người vợ để thổi cơm quét nhà, xin vào cùng bàn xem.

Tử-Chung vào, bảo vợ rằng:

— Vua Sở muốn dùng ta làm tướng, sai sứ-giả đem vàng đến nói. Ngày hôm nay ra làm tướng thời ngày mai đi ra đường, xe bốn ngựa, quân cưỡi ngựa dàn mặt; bữa ăn, thời thức bầy vuông một trượng. Như thế có nên không?

Vợ nói: — Ông ngồi nhà khâu giầy kiếm ăn, không bận gì đến ai, bên đàn bên sách, nghĩ ra cũng có nhiều thú vui. Nay thử nghĩ: xe bốn ngựa, ngựa dàn mặt, cho êm đùi chỉ hết một chỗ ngồi; thức ăn bầy ra vuông một trượng, cho ngon miệng chỉ hết vài miếng thịt. Nay vì một chỗ ngồi êm, vài miếng ăn ngon, mà mang lấy cái lo cả nước Sở, thời có là nên không?! Phương chi đời loạn lắm tai vạ, không những lo mà thôi, tôi lại e rằng ông rồi có khi tính mạnh không được toàn.

Tử-Chung nghe vợ nói, rồi ra tạ sứ-giả không nhận nhời. Hai vợ chồng đem nhau đi trốn, làm việc tưới vườn cho người ta.

Kẻ dịch có nhời bàn chung tại bài 33 ở sau.