Bước tới nội dung

Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông - 唐太宗與本朝太宗
của Trần Dụ Tông

Đường Thái Tông niên hiệu Trinh Quán giết anh là Lý Kiến Thành để đoạt ngôi Thái tử. Trần Thái Tông niên hiệu Nguyên Phong đã lấy thân mình che chở cho anh là Trần Liễu (An Sinh Vương) khỏi bị Trần Thủ Độ giết chết.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

唐越開基兩太宗,
彼稱貞觀我元豐。
建成誅死安生在,
廟號雖同德不同。

Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái Tông,
Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong.
Kiến Thành tru tử, An Sinh tại,
Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng.

Đường và Việt đều có vua mở mang cơ nghiệp thụy là Thái Tông,
Bên họ xưng là Trinh Quán, bên ta xưng là Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết chết, An Sinh thì được sống,
Miếu hiệu tuy giống nhau nhưng đức độ lại khác nhau.