Đầu xuân đắc ý

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đường tuyết thông còn giá in.
Đà sai én ngọc lại cho nhìn.
Xuân chầy liễu thấy chưa hay mặt ;
Vườn kín hoa truyền mới lọt tin.
Cành có tinh thần ong chửa thấy ;
Tính quen khinh bạc bướm chăng gìn.
Lạc-dương khách ắt thăm thinh nhọc.
Sá mựa cho ai quẩy đến bên.