Đề sách tiểu thuyết "Nho phong"

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề sách tiểu thuyết "Nho phong"[1]  (1927) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927.

Thi thư nền cũ nếp “Nho phong”,
Đau đớn cho ai kiếp má hồng.
Sóng gió chẳng sờn lòng tiết liệt,
Trời Nam gương để chị em trông.

   
Chú thích

  1. Sách Nho phong của Nguyễn Tường Tam.