Đa-ni-ên/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đa-ni-ên của không rõ, do Phan Khôi dịch
Đoạn 11

111 Trong năm đầu đời vua Đa-ri-út, người Mê-đi, ta đã dấy lên để giúp-đỡ người và làm cho mạnh.

Lời tiên-tri chỉ về vua Gờ-réc tàn-phá nước Phe-rơ-sơ và vua phía bắc cùng vua phía nam tranh-chiến nhau

2 Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự chơn-thật. Nầy, còn có ba vua trong nước Phe-rơ-sơ sẽ dấy lên, lại vua thứ tư có nhiều của-cải hơn hết thảy; và khi của-cải làm cho vua đó nên mạnh, thì người xui-giục mọi người nghịch cùng nước Gờ-réc. 3 Song sẽ có một vua mạnh dấy lên, lấy quyền lớn cai-trị và làm theo ý mình. 4 Khi vua ấy đã dấy lên, thì nước người bị xé và chia ra theo bốn gió của trời, nhưng không truyền lại cho con cháu, cũng không như quyền đã dùng mà cai-trị trước nữa; vì nước người sẽ bị nhổ và phó cho người khác ngoài những người đó.

5 Vua phương nam sẽ được mạnh; nhưng một trong các tướng của vua sẽ được mạnh hơn vua, và có quyền cai-trị; quyền người sẽ lớn lắm. 6 Đến cuối-cùng mấy năm, các vua đó sẽ đồng-minh với nhau; công-chúa vua phương nam đến cùng vua phương bắc để kết hòa-hảo. Nhưng sức của cánh tay công-chúa chắc không được lâu; quyền của vua phương bắc và cánh tay người cũng chẳng còn; nhưng công-chúa và những kẻ đã dẫn nó đến, và người sanh ra nó, cùng kẻ đã giúp-đỡ nó trong lúc đó đều sẽ bị nộp.

7 Một chồi ra từ rễ công-chúa, dấy lên để nối ngôi nó, mà đến cùng cơ-binh, vào trong đồn-lũy vua phương bắc, đánh và thắng được. 8 Người bắt cả các thần họ làm phu-tù đem sang nước Ê-díp-tô, cả các tượng đúc và các khí-mạnh bằng vàng bằng bạc nữa; đoạn trong vài năm, người sẽ không đánh vua phương bắc. 9 Vua nầy sẽ tiến vào nước vua phương nam, nhưng lại trở về xứ mình.

10 Hai con trai vua phương bắc đi chiến trận, nhóm một đoàn cơ-binh lớn, sẽ đến, sẽ tràn ra và đi qua; chúng nó sẽ trở về và chiến trận cho đến đồn-lũy vua phương nam. 11 Bấy giờ vua phương nam tức giận, ra ngoài để đánh nhau cùng vua phương bắc, sắp sẵn-sàng một cơ-binh đông, và cơ-binh của vua phương bắc phải phó vào tay người. 12 Cơ-binh đó tan rồi, thì lòng vua phương nam sẽ lên kiêu-ngạo. Người sẽ làm cho ngã xuống bấy nhiêu vạn người, nhưng không được thắng. 13 Vua phương bắc sẽ trở về, thâu-nhóm cơ-binh đông hơn nữa; và đến cuối-cùng các kỳ tức là các năm, người sẽ đến với một cơ-binh lớn và đồ rất nhiều. 14 Trong khi ấy nhiều người nổi lên nghịch cùng vua phương nam, và các con-cái của kẻ hung-dữ trong dân ngươi sẽ dấy lên, hầu cho ứng-nghiệm sự hiện-thấy, nhưng họ sẽ ngã xuống.

15 Vậy vua phương bắc sẽ đến; dựng đồn-lũy, lấy một thành vững-bền; và quân phương nam, dầu cho đến quân tinh-nhuệ nữa, cũng không thể đứng vững được. Vì chẳng có sức nào chống lại được. 16 Nhưng kẻ đến đánh nó sẽ làm tùy ý mình, và chẳng có ai đương lại với người. Người sẽ đứng trong đất vinh-hiển, cầm sự hủy-phá trong tay. 17 Người quyết lòng lấy sức của cả nước mình mà đến; đoạn, người sẽ giao-hòa với nó, và sẽ làm ứng-nghiệm; nó sẽ đem con gái của đờn-bà cho nó, để làm bại-hoại; nhưng nó sẽ không đứng được và cũng không thuộc về người. 18 Đoạn, người quay sang các cù-lao và chiếm lấy nhiều nơi. Nhưng một vua sẽ làm cho thôi sự sỉ-nhục người làm ra, và còn làm cho sự đó lại đổ trên người. 19 Đoạn người sẽ trở mặt về các đồn-lũy đất mình; nhưng chắc phải vấp và ngã, và chẳng được tìm thấy nữa.

20 Bấy giờ có một vua khác sẽ nối ngôi người, sai kẻ bức-hiếp đi qua nơi vinh-hiển của nước; nhưng trong mấy ngày người sẽ phải bại-hoại, chẳng vì cơn giận-dữ hay trận chiến-tranh nào cả.

21 Lại có kẻ đáng khinh-dể lên thay vì vua đó, mà người ta không tôn người làm vua; nhưng người sẽ đến lúc yên-ổn, dùng lời siểm-nịnh mà mưu chiếm lấy nước. 22 Những cơ-binh đầy tràn, sẽ bị thua và vỡ tan trước người, cả đến vua của sự giao-ước cũng vậy. 23 Dầu có lập hòa-ước với vua kia, người cũng làm việc cách dối-trá; đem quân đến và được mạnh bởi một dân ít người; 24 người sẽ nhơn lúc yên-ổn chiếm lấy các khu đất tốt nhứt trong tỉnh, và sẽ làm đều mà tổ-phụ và liệt-tổ người chưa hề làm; lấy những đồ đã cướp đã giựt được và của-cải mà chia cho những người theo mình; lập mưu đánh các đồn-lũy, nhưng chỉ trong một thì mà thôi.

25 Đoạn, vua đó lại phấn-chấn sức mình và lòng mình, dùng một cơ-binh lớn đánh vua phương nam. Vua phương nam sẽ đi đánh giặc bằng một cơ-binh lớn và mạnh lắm; nhưng người không thể chống-cự lại được, bởi vì sẽ có người ta lập mưu nghịch cùng người. 26 Những kẻ ăn trong bàn vua sẽ làm cho vua bại-hoại; cơ-binh người sẽ tràn ra và nhiều người bị giết và ngã xuống. 27 Có hai vua ấy, trong lòng chỉ chực làm hại; ngồi cùng bàn tiệc mà nói dối; song sự đó chẳng thành, vì sẽ còn có sự cuối-cùng nơi kỳ đã định.

28 Vua sẽ trở về đất mình với nhiều của-cải lắm; lòng người đã rắp đối-địch cùng giao-ước thánh, và người sẽ làm theo ý mình, và trở về đất mình. 29 Đến kỳ đã định, người sẽ trở lại và vào phương nam; nhưng lần sau không giống như lần trước. 30 Vì những tàu ở Kít-tim sẽ đến nghịch cùng người; cho nên người sẽ lo-buồn và trở về. Người sẽ tức giận nghịch cùng giao-ước thánh, và làm theo ý mình. Người sẽ trở về, và coi trọng những kẻ bỏ giao-ước thánh. 31 Những quân-lính của người mộ sẽ dấy lên, làm ô-uế nơi thánh cùng đồn-lũy, cất của-lễ thiêu hằng dâng, và lập sự gớm-ghiếc làm ra sự hoang-vu. 32 Người dùng lời nịnh-hót mà dỗ-dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng giao-ước; nhưng dân-sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh-mẽ mà làm. 33 Những kẻ khôn-sáng trong dân sẽ dạy-dỗ nhiều người; nhưng họ sẽ phải ngã bởi gươm, bởi ngọn lửa, bởi sự phu-tù và sự cướp-bóc lâu ngày. 34 Trong khi họ sa-ngã, họ cũng sẽ được cứu một ít; song nhiều kẻ sẽ lấy lời nịnh-hót mà theo họ. 35 Trong những kẻ khôn-sáng sẽ có mấy người sa-ngã, hầu cho luyện-lọc chúng nó, làm cho tinh-sạch và trắng, cho đến kỳ sau-rốt, vì việc đó còn có kỳ nhứt-định.

36 Vua sẽ làm theo ý-muốn mình; kiêu-ngạo và lên mình cao hơn hết các thần; nói những lời lạ-lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may-mắn cho đến khi cơn thạnh-nộ Chúa được trọn, bởi vì đều gì đã có chỉ-định thì phải ứng-nghiệm. 37 Người sẽ không đoái xem các thần của tổ-phụ mình, cùng kẻ mà đờn-bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì; bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. 38 Nhưng người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn-lũy; người sẽ lấy vàng, bạc, đá quí, và những vật tốt-đẹp mà tôn kính thần tổ-phụ mình không biết.

39 Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn-lũy vững-bền, và người sẽ ban thêm sự vinh-hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai-trị nhiều người, và chịu tiền-bạc mà chia đất.

40 Đến kỳ sau-rốt, vua phương nam sẽ tranh-chiến cùng người. Vua phương bắc đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu, xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. 41 Người sẽ vào đến đất vinh-hiển, và nhiều nước sẽ bị đổ. Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người. 42 Người sẽ giang tay ra trên các nước, và đất Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi. 43 Người sẽ chiếm lấy các của-báu, vàng và bạc, cùng hết thảy đồ quí-báu của Ê-díp-tô. Dân Li-by và dân Ê-thi-ô-bi sẽ theo sau người. 44 Song những tin-tức từ phương đông và phương bắc sẽ đến làm cho người bối-rối; người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn-phá và hủy-diệt nhiều người. 45 Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh-hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối-cùng mình, và chẳng có ai đến giúp-đỡ người cả.