Đa-ni-ên/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đa-ni-ên của không rõ, do Phan Khôi dịch
Đoạn 6

Đa-ni-ên trong hang sư-tử

61 Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn-thủ, để chia nhau trị cả nước, 2 và trên họ có ba quan thượng-thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn-thủ phải khai-trình với ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn-hại nào. 3 Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng-thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh-tánh tốt-lành; thì vua định lập người trên cả nước.

4 Các quan thượng-thơ và trấn-thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung-thành, trong người chẳng có đều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. 5 Vậy những người đó nói rằng: Chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật-pháp Đức Chúa Trời nó. 6 Các quan thượng-thơ và trấn-thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Đa-ri-út, chúc vua sống đời đời! 7 Hết thảy các quan thượng-thơ trong nước, các quan lãnh-binh, các quan trấn-thủ, các nghị-viên và các đại-thần đều đồng tình xin vua ra chỉ-dụ, lập một cấm-lịnh nghiêm-nhặt trong ba mươi ngày, hễ ai cầu-xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư-tử. 8 Bây giờ, hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không đổi-thay đi, theo như luật-pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, không thể đổi được. 9 Vậy vua Đa-ri-út bèn ký tên lập cấm-lịnh đó.

10 Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ-dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa-sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu-nguyện, xưng-tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. 11 Bấy giờ những người đó nhóm lại, thấy Đa-ni-ên đương cầu-nguyện nài-xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. 12 Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm-lịnh của vua rằng: Hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm-lịnh rằng trong ba mươi ngày, hễ ai cầu-xin thần nào hay người nào ngoài vua, thì sẽ phải quăng vào hang sư-tử đó chăng? Vua trả lời rằng: Sự đó là thật, theo như luật-pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, không thể đổi được. 13 Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng: Đa-ni-ên, là một trong những con-cái phu-tù Giu-đa, không có lòng kiêng-nể vua chút nào, hỡi vua, dầu đến cấm-lịnh vua đã ký tên cũng vậy; song nó cứ một ngày cầu-nguyện ba lần.

14 Khi vua nghe những lời đó, thì lấy làm buồn-bã lắm; vua định lòng giải-cứu Đa-ni-ên, và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thể để giải-cứu người. 15 Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng: Hỡi vua, xin biết rằng theo luật-pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, hễ là cấm-lịnh hay chỉ-dụ nào mà vua đã lập định rồi, thì không thể thay-đổi được. 16 Bấy giờ vua truyền điệu Đa-ni-ên đến, và phải ném người vào hang sư-tử. Vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu-việc, sẽ giải-cứu ngươi. 17 Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang, và vua đóng ấn mình cùng ấn các đại-thần nữa, hầu cho không có đều gì thay-đổi được về Đa-ni-ên.

18 Sau đó, vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. 19 Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội-vàng đi đến hang sư-tử. 20 Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu-rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi-tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu-việc, có thể giải-cứu ngươi khỏi sư-tử được chăng? 21 Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! 22 Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên-sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô-tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. 23 Bấy giờ vua mừng-rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết-tích nào trên người, bởi người đã nhờ-cậy Đức Chúa Trời mình.

24 Theo lịnh vua, những kẻ đã kiện Đa-ni-ên ấy cùng con-cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư-tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang, thì những sư-tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.

25 Bấy giờ, vua Đa-ri-út viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyền cho sự bình-an các ngươi được thêm lên! 26 Ta ban chiếu-chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run-rẩy kính-sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy-diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối-cùng. 27 Ngài cứu-rỗi và giải-thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền-thế sư-tử.

28 Đa-ni-ên cứ được thạnh-vượng như vậy trong đời vua Đa-ri-út và vua Si-ru là người Phe-rơ-sơ.