Bài hát nghỉ hè bài 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bài hát nghỉ hè bài 2  (1929) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929.

Cái ve kêu,
      Con cuốc gọi.
      Nồng nực thay,
      Mùa hạ tới,
Mùa hạ tới, ngọn gió Nam phong dìu dặt thổi.
      Dìu dặt gió Nam thổi,
      Tơi tả cánh sen bay,
      Mùa đổi thay,
      Cảnh đổi thay.
Cây cung giương mãi cũng chùng dây;
Người cố học lâu tâm trí mỏi.
      Nên có độ nghỉ hè,
      Như các mùa thay đổi,
Mùa thay đổi, kịp đến khi thu sang.
      Trăng thu dãi sáng,
      Lá thu bay vàng,
      Cảnh trời thanh tĩnh,
      Lòng người nhẹ nhàng.
Sẽ cùng theo đuổi nghiệp văn chương,
      Nghiệp văn chương,
      Núi sông trường!