Bản mẫu:Hình nổi/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách dùng[sửa]

Tạo hình và chú thích hình nổi.

{{Hình nổi
 | style  =
 | trên   =
 | hình   = 
 | rộng   = 
 | canh   = 
 | chữ   = 
 | canh chữ = 
 | thế   = 
}}

Tham số[sửa]

 • |style=: thêm thuộc tính kiểu (style) css. Nếu bạn đổi cỡ chữ theo phần trăm bạn nên đổi luôn chiều chiều cao hàng (line-height). Ví dụ nếu bạn muốn cỡ chữ (font-size) là 80%: | style = font-size: 80%; line-height: 80%;
 • |trên=: thêm văn bản vào phía trên hình
 • |hình=: Tên tập tin (không có tiền tố "Tập tin:") (tham số bắt buộc)
 • |rộng=: Chiều rộng hình (tùy chọn, mặc định 150px)
 • |canh=: Canh hình trong trang ("trái", "phải" hoặc "giữa"; mặc định "phải").
 • |chữ=: Chú thích hình (tùy chọn). Đừng dùng thẻ <div> hoặc bản mẫu dựa trên thẻ đó như {{khối nhỏ}} nếu bản mẫu nằm ở giữa đoạn văn vì MediaWiki sẽ thêm dấu xuống dòng.
 • |canh chữ=: Canh văn bản chú thích ("trái", "phải" hoặc "giữa"; mặc định "giữa")
 • |thế=: Đoạn văn bản thay thế cho hình khi rà chuột lên khung hình hoặc dùng khi hình không hiển thị được (tùy chọn)

Ví dụ[sửa]

Hình bên phải[sửa]

{{Hình nổi
 | hình   = The Kinematics of Machinery Fig 2.jpg
 | rộng  = 250px
 | canh  = phải
 | chữ   = Hình 2.
}}


Hình 2.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hình bên trái[sửa]

{{Hình nổi
 | hình   = The Kinematics of Machinery Fig 2.jpg
 | rộng  = 250px
 | canh  = trái
 | chữ   = Hình 2.
}}


Hình 2.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Chú thích hình canh trái[sửa]

{{Hình nổi
 | hình   = The Kinematics of Machinery Fig 2.jpg
 | rộng  = 250px
 | canh  = phải
 | chữ   = Hình 2.
 | canh chữ = trái
}}


Hình 2. Bên trái.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hình bên phải với chữ phía trên[sửa]

{{Hình nổi
 | style = 
 | trên = Hình 2.
 | hình   = The Kinematics of Machinery Fig 1.png
 | rộng  = 250px
 | canh  = phải
 | chữ   = This is image of kinematics of machinery fig 1.
}}

Hình 2.

This is image of kinematics of machinery fig 1.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hình ở giữa[sửa]

Chú ý: Văn bản sẽ không bọc xung quanh hình canh giữa.

{{Hình nổi
 | hình   = The Kinematics of Machinery Fig 2.jpg
 | rộng  = 250px
 | canh  = giữa
 | chữ   = Hình 2.
}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Hình 2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hình ở giữa (văn bản nổi xung quanh)[sửa]
... Ut enim ad minim veniam, {{Hình nổi
|style=width:100%;text-align:center;
|hình=The Kinematics of Machinery Fig 1.png
|rộng=250px
|canh=trái
|chữ=Hình 2.
}} quis nostrud exercitation ullamco ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
Hình 2.
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hình ở giữa không có bản mẫu[sửa]

Một cách khác là không cần dùng bản mẫu cho trường hợp này, chỉ cần chèn hình sau đó là chú thích như sau:

{{lorem ipsum}}
[[Tập tin:The Kinematics of Machinery Fig 1.png|giữa|250px]]
{{g|Hình 2.}}

{{lorem ipsum}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hình 2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cảnh báo: div làm nhảy dòng[sửa]

{{lorem ipsum}}
{{Hình nổi
 | hình   = The Kinematics of Machinery Fig 2.jpg
 | rộng  = 250px
 | chữ   = {{khối nhỏ|Bản mẫu này sẽ làm nhảy dòng nơi chèn bản mẫu.}}
}}
{{lorem ipsum}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Bản mẫu này sẽ làm nhảy dòng nơi chèn bản mẫu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.