Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo-sau-1977

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) từ năm 1978 đến ngày 1 tháng 3 năm 1989 mà không có thông báo bản quyền và không đăng ký bản quyền với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ trong vòng 5 năm tiếp theo.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 


Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo-sau-1977 hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo-sau-1977 một cách thích hợp.