Bước tới nội dung

Bản mẫu:PVCC-sau khi mất-60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo60 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.

 


Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-sau khi mất-60.

Xin hãy dùng {{PVCC-sau khi mất|năm tác phẩm di cảo được xuất bản}} để tự động cập nhật bản mẫu, nhưng đừng sử dụng trực tiếp bản mẫu này. Hãy dùng một thẻ quyền để chỉ ra giấy phép tại Hoa Kỳ như hướng dẫn tại Bản mẫu:PVCC-sau khi mất.