Các điều khoản Hợp bang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các điều khoản Hợp bang  (1777) 
Quốc hội Lục địa Hoa Kỳ, do Nguyễn Cảnh Bình dịch

Lời người dịch: Sau khi tuyên bố độc lập, ngày 11 tháng Sáu năm 1776, Đại hội các thuộc địa đã bổ nhiệm Ủy ban soạn thảo Hiến pháp cho liên minh 13 tiểu bang độc lập. Văn bản này được Đại hội các thuộc địa phê chuẩn ngày 15 tháng Mười một năm 1776. Mô hình này chỉ thiết lập một cơ quan duy nhất điều hành mọi hoạt động là Quốc hội Hợp bang, với đại biểu do các tiểu bang bổ nhiệm, có nhiệm kỳ một năm. Các tiểu bang có quyền triệu hồi các đại biểu của mình và số lượng các đại biểu cũng không bị cố định mà tùy thuộc vào chính quyền tiểu bang.

Mô hình chính quyền này của Hợp bang rất nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là việc kết hợp mọi quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp vào tay Quốc hội Hợp bang. Ngoài ra, điều khoản đòi hỏi phải có đủ sự chấp thuận của cả 13 tiểu bang để ban hành bất cứ đạo luật nào, đã cản trở rất nhiều hoạt động của chính quyền khiên nền kinh tế và chính trị Mỹ hầu như bị tê liệt trong giai đoạn 1781-1789. Những khiếm khuyết của mô hình này dần dần bộc lộ trong những năm hòa bình. Những trục trặc không thể sửa chữa của hệ thống chính quyền Hợp bang Mỹ đã dẫn tới nhu cầu cấp thiết xây dựng một thể chế chính quyền mới. Đó là mục tiêu mà Quốc hội Hợp bang đã tổ chức Hội nghị Lập hiến vào năm 1787.

Vì văn bản này rất quan trọng trong việc nghiên cứu bản Hiến pháp Mỹ, tôi dịch toàn văn kèm để các độc giả dễ so sánh với bản Hiến pháp 1787 về mô hình chính quyền Mỹ trong hai thời kỳ này. Tuy nhiên, văn phong của Các điều khoản Hợp bang khá dài dòng, kiểu cách và khó hiểu hơn nhiều so với bản Hiến pháp năm 1787. Chi tiết các cuộc tranh luận liên quan đến Các điều khoản Hợp bang và Tuyên bố chính thức của Quốc hội Hợp bang được trình bày trong cuốn Elliot's Debates tập I, xuất bản năm 1861 và nhiều nguồn tài liệu khác. Ngoài ra, độc giả có thể truy cập văn bản này ở dạng on-line trong Thư viện Quốc hội Mỹ.

Tuyên ngôn Độc lập | Các điều khoản Hợp bang | Hiến pháp | Tuyên ngôn Nhân quyền | Các tu chính án Hiến pháp

Lời nói đầu[sửa]

Chúng tôi, những đại biểu của các tiểu bang ký tên tại văn bản này gửi lời chào tới mọi công dân Mỹ. Các đại biểu của Hợp chúng quốc Mỹ tại Quốc hội, nhóm họp ngày 15 tháng Mười một năm 1777, tức là năm thứ hai của nền Độc lập Mỹ, đã đồng ý về Các điều khoản Hợp bang và Liên minh vĩnh viễn giữa các tiểu bang New Hampshire, Vịnh Massachusetts, Rhode Island và các khu đồn điền, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Bắc Carolina, Nam Carolina và Georgia theo các điều khoản sau, với tên là "Các điều khoản cho Hợp bang và Liên minh vĩnh viễn giữa các tiểu bang New Hampshire, Vịnh Massachusetts, Rhode Island và các khu đồn điền, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina và Georgia".

Điều I.[sửa]

Mô hình Hợp bang này có tên là "Hợp chúng quốc Hoa Kỳ" (The United States of America).

Điều II.[sửa]

Mỗi tiểu bang vẫn duy trì chủ quyền, sự tự do và nền độc lập của mình và mọi quyền khác không giao phó cho Quốc hội của Hợp chúng quốc.

Điều III.[sửa]

Bằng các điều khoản này, các tiểu bang đã nói ở trên, sẽ gia nhập một liên minh vững chắc và thân thiện, vì sự phòng thủ chung, để đảm bảo sự tự do và vì những lợi ích và thịnh vượng chung, ràng buộc với nhau để giúp đỡ nhau, chống lại mọi kẻ thù tấn công bất kỳ tiểu bang nào về tôn giáo, chủ quyền, thương mại, hay bất kỳ một lĩnh vực nào khác.

Điều IV.[sửa]

Để đảm bảo sự an toàn và duy trì tốt hơn tình thân thiện, mang lại lợi ích chung và sự giao thiệp giữa dân chúng của các tiểu bang trong liên minh, các công dân tự do của bất kỳ tiểu bang nào, trừ những người nghèo khổ, những kẻ vô công rồi nghề, những kẻ ăn bám và những kẻ tội phạm, đều được hưởng những đặc ân và sự miễn trừ như các công dân tự do trong mọi tiểu bang khác. Dân chúng của bất kỳ tiểu bang nào đều có quyền vào ra bất kỳ tiểu bang nào khác và được hưởng mọi đặc ân về thương mại và buôn bán, cùng chịu một mức thuế hải quan, các khoản phí và các qui định chung như đối với các công dân của tiểu bang này, miễn là những qui định đó không ngăn cấm việc đưa các tài sản đã được nhập khẩu vào một tiểu bang sang bất kỳ một tiểu bang nào khác mà người chủ sở hữu của tài sản này là công dân. Không tiểu bang nào được quyền thu thuế, hay hạn chế bất kỳ tài sản và các bất động sản nào của Hợp chúng quốc, hoặc bất cứ của tiểu bang nào trong Hợp chúng quốc.

Nếu bất kỳ ai có tội, hay bị kết tội phản bội, hoặc trọng tội, tại bất kỳ tiểu bang nào, chạy trốn khỏi sự thực thi của luật pháp, nhưng bị tìm thấy tại bất kỳ đâu trong Hợp chúng quốc, thì phải trao nộp người này, theo lệnh của Thống đốc, hay của cơ quan hành pháp tiểu bang nơi họ bỏ trốn, về tiểu bang nơi có quyền hạn xét xử sự phạm tội của người này.

Mọi phán quyết, cũng như quá trình tố tụng tư pháp tại tòa án, của cơ quan hành pháp tất cả các bang, đều phải được tôn trọng.

Điều V.[sửa]

Để quản lý các lợi ích chung của Hợp chúng quốc hiệu quả hơn, các đại biểu sẽ được bổ nhiệm hằng năm, theo cách thức do các cơ quan Lập pháp tiểu bang qui định, để nhóm họp tại Quốc hội vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Mười một hằng năm. Các tiểu bang được quyền triệu hồi bất kỳ đại biểu nào của tiểu bang mình, vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và cử người khác thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm đó.

Không có tiểu bang nào có ít hơn hai hay nhiều quá bảy đại biểu tại Quốc hội. Không một ai được quyền làm đại biểu nhiều hơn ba năm trong bất kỳ giai đoạn sáu năm nào. Không một ai, khi trở thành đại biểu Quốc hội, lại được giữ bất kỳ chức vụ nào trong các cơ quan của Hợp chúng quốc, hay được nhận bất kỳ mức lương, trợ cấp hay bất kỳ khoản tiền nào.

Mỗi tiểu bang phải trả lương cho các đại biểu của mình trong các cuộc họp của các tiểu bang hay trong khi họ đang là thành viên một ủy ban của Hợp bang.

Để quyết định những vấn đề của Hợp chúng quốc, trong kỳ nhóm họp của Quốc hội, mỗi tiểu bang sẽ có quyền bỏ một lá phiếu.

Tự do phát biểu và tranh luận trong Quốc hội sẽ không bị luận tội hay chất vấn tại bất kỳ tòa án nào, hay bất kỳ một nơi nào khác ngoài Quốc hội. Trong thời gian họ tham dự Quốc hội, tất cả các thành viên của Quốc hội được bảo vệ khỏi mọi cuộc bắt bớ, hay tống giam, ngoại trừ những tội phản quốc, tội giết người hay phá vỡ hiệp ước hòa bình.

Điều VI.[sửa]

Không tiểu bang nào, nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, có quyền cử hay đón tiếp bất kỳ viên đại sứ nào, hay tham gia bất kỳ Hội nghị, hay thỏa thuận bất cứ hiệp ước nào, với bất kỳ nhà vua, hoàng tử hay quốc gia nào. Không một viên chức nào, khi giữ chức vụ liên quan đến tiền bạc hay sự ủy nhiệm của Hợp chúng quốc, được quyền nhận bất kỳ món quà, khoản tiền lương, chức vụ hay danh hiệu nào, từ bất kỳ nhà vua, hoàng tử hay quốc gia nào. Quốc hội Hợp chúng quốc, hoặc bất kỳ đại biểu Quốc hội nào, cũng không có quyền ban thưởng bất kỳ danh hiệu quý tộc nào.

Hai hay nhiều tiểu bang không cho phép được tham gia bất kỳ hiệp ước, liên minh hay hợp bang nào giữa họ, nếu không có sự đồng ý của Quốc hội Hợp chúng quốc và cần qui định chính xác mục đích và thời hạn của những hiệp ước này.

Mọi tiểu bang đều không có quyền đặt và thu bất kỳ loại thuế nào, nếu chúng cản trở bất kỳ điều khoản nào của các Hiệp ước, do Quốc hội Hợp chúng quốc ký với bất kỳ nhà vua, hoàng tử hay quốc gia nào; cũng không được theo đuổi bất cứ Hiệp ước nào do Quốc hội tiến hành đối với triều đình Pháp hay Tây Ban Nha.

Mọi tiểu bang đều không được xây dựng và duy trì bất cứ tàu chiến nào, trừ con số được Quốc hội Hợp chúng quốc thấy là cần thiết cho việc phòng thủ và bảo vệ của tiểu bang đó hay cho việc buôn bán của tiểu bang đó. Không tiểu bang nào được quyền thiết lập và duy trì bất cứ đội quân nào, trừ con số được Quốc hội Hợp chúng quốc thấy là cần thiết cho việc phòng thủ và bảo vệ các pháo đài của tiểu bang đó, hay cho việc buôn bán của tiểu bang đó. Nhưng tất cả các tiểu bang phải luôn luôn duy trì một lực lượng dân quân có kỷ luật và luyện tập thường xuyên, được trang bị đầy đủ, và phải thường xuyên lưu giữ một số lều bạt và đồ quân trang, vũ khí, đạn dược và đồ cắm trại thích hợp, trong các kho công cộng, để sẵn sàng cho việc sử dụng.

Không một tiểu bang nào được tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh nào, nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Hợp chúng quốc, trừ phi tiểu bang đó thực sự bị kẻ thù tấn công, hay nhận được tin tức nhất định về một quyết định của một số bộ lạc Da Đỏ nhằm xây dựng một đạo quân tấn công tiểu bang đó và mối nguy hiểm đó quá cấp thiết, tới mức không thể trì hoãn, cho tới khi Quốc hội của Hợp chúng quốc được hỏi ý kiến. Không có bất kỳ tiểu bang nào có quyền điều bất kỳ tàu chiến nào tham gia chiến tranh, hay ban hành các giấy trưng thu và tịch thu, trừ phi Quốc hội đã ban hành tuyên bố chiến tranh, nhưng chỉ chống lại vương quốc đó hay quốc gia đó và chỉ chống lại cuộc chiến tranh vừa được tuyên bố đó, và phải tuân theo mọi điều khoản do Quốc hội Hợp chúng quốc thiết lập, trừ những tiểu bang bị bọn cướp biển tấn công, khi đó các tàu chiến là cần thiết, nhưng chỉ kéo dài khi mối nguy hiểm đó còn tồn tại, hay cho tới khi Quốc hội Hợp chúng quốc ban hành một quyết định khác.

Điều VII.[sửa]

Khi các lực lượng trên bộ được bất kỳ tiểu bang nào thành lập vì mục đích phòng thủ chung, mọi sĩ quan dưới cấp bậc đại tá sẽ do cơ quan lập pháp của tiểu bang đó bổ nhiệm, hay theo một cách thức do tiểu bang đó qui định và mọi việc bổ nhiệm sau này đều do tiểu bang này bổ nhiệm, giống như với lần đầu tiên.

Điều VIII.[sửa]

Mọi chi phí chiến tranh và các khoản chi phí khác, phát sinh vì mục tiêu phòng vệ chung, hay lợi ích chung và được phép của Quốc hội Hợp chúng quốc, sẽ lấy từ ngân khố chung, do các tiểu bang đóng góp, theo tỷ lệ giá trị đất đai trên toàn tiểu bang đó ban cấp hay giao phó cho bất kỳ người nào, cũng như bất kỳ đồn điền, các công trình xây dựng hay nâng cấp nào ước tính giá trị theo cách thức do Quốc hội Hợp chúng quốc qui định.

Các khoản thuế phải nộp theo tỷ lệ đó, sẽ do thẩm quyền của cơ quan lập pháp của các tiểu bang ban hành trong phạm vi thời hạn được Quốc hội Hợp chúng quốc chấp thuận.

Điều IX.[sửa]

Quốc hội Hợp chúng quốc là cơ quan duy nhất có quyền tuyên bố chiến tranh và hòa bình, trừ những trường hợp qui định trong Điều 6; có quyền tiếp nhận và cử các đại sứ; có quyền gia nhập và ký kết các hiệp ước hay liên minh, miễn là không có hiệp ước thương mại nào được thiết lập để hạn chế quyền của các cơ quan lập pháp tiểu bang trong việc đánh thuế hàng nhập khẩu của nước ngoài và người phái gánh chịu là dân chúng các tiểu bang; hay ngăn cấm việc xuất nhập khẩu bất kỳ loại hàng hóa nào; có quyền thiết lập các qui tắc phán quyết mọi trường hợp bắt giữ trên bộ hay trên biển là hợp pháp hay không và để phân chia hợp lý các chiến lợi phẩm chiếm được trên bộ, hay trên biển của Hợp chúng quốc; có quyền gửi các bức thư trưng thu và tịch thu trong thời bình; quyền bổ nhiệm các quan tòa cho các vụ xét xử tội cướp bóc và các trọng tội trên vùng biển quốc tế; quyền thiết lập các tòa án để nhận và đưa ra phán quyết cuối cùng trong mọi trường hợp bắt giữ, miễn là không có thành viên nào của Quốc hội được bổ nhiệm làm thẩm phán của bất kỳ tòa án nào được nói ở trên.

Quốc hội Hợp chúng quốc là nơi cuối cùng phán quyết mọi tranh chấp và khác biệt phát sinh giữa hai, hay nhiều tiểu bang có chung biên giới, sự phán quyết, hay bất kỳ hình thức phân định nào khác trong đó thẩm quyền sẽ được tiến hành theo cách thức sau: Bất cứ khi nào cơ quan lập pháp, hay hành pháp, hay đại diện hợp pháp của tiểu bang có tranh cãi với tiểu bang khác đệ trình kiến nghị lên Quốc hội, tuyên bố vấn đề và cầu xin được điều trần, thì một thông báo được ban ra do quyết định của Quốc hội cho cơ quan lập pháp, hay hành pháp của tiểu bang có liên quan tới tranh chấp này, vào một ngày qui định, với sự có mặt của các bên liên quan bởi các đại diện hợp pháp. Những người này khi đó sẽ chỉ định các thẩm phán do các bên chấp thuận, nhằm thiết lập một tòa án để điều trần và phán quyết vấn đề này. Nhưng nếu họ không đạt được sự đồng ý, Quốc hội sẽ bổ nhiệm ba người của mỗi tiểu bang, và từ danh sách những người này, mỗi bên lần lượt gạch bỏ tên một người và bên khởi kiện bắt đầu trước, cho đến khi con số này chỉ còn 13 và khi đó, Quốc hội sẽ chọn ra không nhiều quá 9 và không ít hơn 7 người trong số này, và với sự hiện diện của họ, Quốc hội sẽ rút thăm ra 5 người sẽ là các thẩm phán để nghe và phán quyết cuối cùng, sao cho đa số các thẩm phán này sẽ nghe và đồng ý với quyết định. Nếu bên nào từ chối có mặt tại ngày chỉ định mà không trình bày lý do được Quốc hội phán quyết là chính đáng, hay có mặt, nhưng từ chối gạch tên trong việc bầu chọn thẩm phán, thì Quốc hội sẽ tiến hành đề cử mỗi tiểu bang ba người, và viên thư ký của Quốc hội sẽ gạch thay cho bên vắng mặt, hay từ chối thực hiện. Việc xét xử và lời phán quyết của tòa án này sẽ thực hiện như nói ở trên, và sẽ là quyết định duy nhất và cuối cùng. Nếu bất kỳ bên nào từ chối chấp nhận phán quyết của tòa án này, hay bảo vệ quan điểm và lý do của mình, thì tòa án sẽ tiến hành thông báo phán quyết, và đó sẽ là phán quyết cuối cùng. Lời phán quyết này và các tiến trình xét xử khác, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng phải trình lên Quốc hội, và lưu giữ thành các đạo luật của Quốc hội, để đảm bảo an toàn cho các bên có liên quan. Mọi viên chức được ủy quyền này [tức lá các thẩm phán xét xử phiên toà], trước khi tham gia quá trình xét xử, sẽ phải tuyên thệ với một trong những viên thẩm phán tòa án tối cao, hay tòa án cao cấp của tiểu bang đó, nơi xét xử vụ án này: "nghe một cách trung thực và chuẩn xác để quyết định vấn đề đưa ra, căn cứ vào sự phán xét tốt nhất của tôi, không hề thiên vị, hay bị tác động bởi lòng trông đợi được ban thưởng". Nhưng không có tiểu bang nào bị lấy đi vùng lãnh thổ, để đổi lấy lợi ích cho Hợp chúng quốc.

[...]

Quốc hội Hợp chúng quốc là cơ quan duy nhất có quyền qui định trị giá của đồng tiền và các loại vàng bạc do cơ quan này ban hành, hay do các tiểu bang tương ứng ban hành; quyền ấn định các tiêu chuẩn về khối lượng và đo lường trên khắp Hợp chúng quốc; quyền qui định thương mại và quản lý mọi việc liên quan đến người Da Đỏ, khi không thuộc phạm vi kiểm soát của bất kỳ tiểu bang nào, miễn là quyền lập pháp của các tiểu bang trong lãnh thổ của mình không bị vi phạm và xâm chiếm; quyền thiết lập và điều hành các sở bưu điện trên khắp lãnh thổ Hợp chúng quốc và qui định khoản bưu phí trên các giấy tờ chuyển qua những bưu cục này để thanh toán chi phí của các sở bưu điện; quyền bổ nhiệm mọi viên chức trong lực lượng lục quân của Hợp chúng quốc, ngoại trừ các sĩ quan trung đoàn; quyền bổ nhiệm mọi sĩ quan của hải quân và chỉ đạo mọi hoạt động của viên chức Hợp chúng quốc; quyền ban hành những qui định cho chính phủ và các lực lượng hải quân và lục quân, và chỉ đạo sự hoạt động của họ.

Quốc hội Hợp chúng quốc có quyền thiết lập một ủy ban, hoạt động trong thời gian Quốc hội ngừng họp, có tên là "Ủy ban của các tiểu bang", mỗi tiểu bang có một đại biểu; có quyền bổ nhiệm những ủy ban khác và các viên chức dân sự cần thiết cho việc điều hành công việc chung của Hợp chúng quốc theo sự chỉ đạo của các ủy ban này và bổ nhiệm một trong số họ làm chủ tịch, miễn là không có người nào được phép giữ chức vụ chủ tịch quá một năm trong một khoảng thời gian ba năm; có quyền xác định chính xác số tiền cần thiết phải thu cho các hoạt động của Hợp chúng quốc và sử dụng số tiền này cho việc thanh toán các khoản chi tiêu của cộng đồng; có quyền vay mượn tiền, hay phát hành tiền giấy của Hợp chúng quốc; và cứ nửa năm thông báo cho các tiểu bang tương ứng khoản tiền cần vay mượn hay cần phát hành; có quyền xây dựng và trang bị cho hạm đội; có quyền phê chuẩn số lượng lục quân và qui định số binh lính các tiểu bang phải đóng nộp theo tỷ lệ dân số da trắng của tiểu bang đó. Các yêu cầu này là bắt buộc và theo đó, cơ quan lập pháp mỗi tiểu bang sẽ bổ nhiệm các viên sĩ quan cấp trung đoàn, sẽ tuyển quân và cung cấp quân phục, vũ khí và trang bị họ thành những người lính bằng chi phí của Hợp chúng quốc. Những sĩ quan và binh lính được trang bị vũ khí và quần áo đó phải hành quân về một địa điểm chỉ định, trong khoảng thời gian Hợp chúng quốc yêu cầu. Nhưng nếu Quốc hội Hợp chúng quốc, khi xem xét hoàn cảnh, phát hiện thấy tiểu bang nào không tuyển mộ quân đội, hay tuyển mộ không đủ số lượng qui định, hay tiểu bang nào đó tuyển quá mức qui định, thì số lượng tăng thêm, số sĩ quan, quần áo và vũ khí cũng phải trang bị như nhưng người lính theo qui định của tiểu bang đó, trừ phi cơ quan lập pháp của tiểu bang đó phán quyết rằng số tăng thêm này không thể an toàn, nếu không trang bị đúng như qui định. Những sĩ quan và binh lính được trang bị quần áo, vũ khí, và các đồ dùng khác đó cũng phải hành quân đến địa điểm qui định, theo thời gian do Quốc hội Hợp chúng quốc qui định.

Quốc hội Hợp chúng quốc không bao giờ cam kết về một cuộc chiến tranh, hay ban hành những giấy trưng thu và tịch thu trong thời bình, hay ký kết các hiệp ước hay liên minh, hay các loại tiền đồng, hay qui định giá trị của nó, cũng không được thu tiền và chi phí cần cho việc phòng vệ và thịnh vượng của Hợp chúng quốc hay của bất kỳ tiểu bang, không được ban hành tiền giấy, không được vay mượn tiền bằng tín dụng của Hợp chúng quốc, cũng không được chiến dụng các khoản tiền, cũng không được ấn định số lượng tàu chiến được đóng hay được mua, không được tuyển mộ lực lượng lục quân hay hải quân, cũng không bổ nhiệm viên Tổng chỉ huy lục quân hay hải quân, trừ phi được chín tiểu bang đồng ý; cũng không được chất vấn về bất kỳ một điểm nào khác ngoài việc được hoãn họp các buổi họp, trừ phi được đa số phiếu thuận trong Quốc hội.

Quốc hội Hợp chúng quốc có quyền hoãn họp tới bất kỳ thời điểm nào trong năm và tới bất cứ địa điểm nào trên nước Mỹ, nhưng thời gian hoãn đó không được dài quá 6 tháng và hàng tháng, phải công bố Biên bản các buổi họp của Quốc hội, ngoại trừ những phần liên quan đến các hiệp ước, liên minh hay các hoạt động quân sự mà họ cho là cần phải bí mật. Sự chấp thuận hay bác bỏ của đại biểu các tiểu bang về bất kỳ vấn đề nào cũng phải đưa vào trong Biên bản khi có bất kỳ đại biểu nào yêu cầu. Các đại biểu của một tiểu bang hay bất kỳ ai trong số họ, nếu có yêu cầu phải được nhận Bản báo cáo này, ngoại trừ những phần đã nói ở trên, để đệ trình lên cơ quan lập pháp của các tiểu bang.

Điều X.[sửa]

"Ủy ban của các tiểu bang", hay bất kỳ 9 tiểu bang nào, có quyền điều hành trong thời gian Quốc hội nghỉ họp, với những quyền lực đã ban cho Quốc hội Hợp chúng quốc, nếu có sự chấp thuận của 9 tiểu bang, đồng ý rằng những quyền đó là phù hợp, miễn là không có quyền nào ủy nhiệm cho "Ủy ban của các tiểu bang" để điều hành những công việc mà Các điều khoản Hợp bang qui định phải cần được sự chấp thuận của 9 tiểu bang trong Quốc hội Hợp chúng quốc.

Điều XI.[sửa]

Việc Canada gia nhập liên minh và tham gia các hoạt động của Hợp chúng quốc sẽ được chấp nhận và được hưởng mọi ưu đãi của liên minh này. Nhưng không một thuộc địa nào khác được chấp nhận như vậy, trừ phi được sự đồng ý của 9 tiểu bang.

Điều XII.[sửa]

Mọi khoản tiền giấy đã được ban hành, các khoản tiền được vay mượn và các khoản nợ được ký kết bởi thẩm quyền của Quốc hội, trước khi Hợp chúng quốc được thiết lập, để phục vụ mục đích xây dựng liên minh này, sẽ được coi là các khoản nợ mà Hợp chúng quốc phải thanh toán. Sự cam kết với dân chúng phải được tôn trọng một cách trang nghiêm.

Điều XIII.[sửa]

Mọi tiểu bang phải tuân thủ mọi quyết định của Quốc hội Hợp chúng quốc về tất cả mọi vấn đề do Liên minh qui định. Không tiểu bang nào có quyền vi phạm bộ luật Các điều khoản Hợp bang này. Liên minh của chúng ta là vĩnh cửu, không thể thay thế bất cứ điều khoản nào, tại bất kỳ thời điểm nào, trừ phi được sự chấp thuận của Quốc hội Hợp chúng quốc và sau đó, phải được các cơ quan lập pháp của tất cả tiểu bang phê chuẩn.

Bản Hiến pháp này sẽ làm hài lòng Đấng tối cao và thực hiện được mong ước của các cơ quan lập pháp mà chúng ta là người đại diện tại Quốc hội, những cơ quan chấp thuận và ủy quyền cho chúng ta ký kết Các điều khoản Hợp bang và Liên minh vĩnh viễn. Chúng tôi, những người đặt chữ ký tại đây, nhờ đức hạnh và sự cao cả của quyền lực ban cho xin thực hiện vì mục tiêu đó. Chúng tôi, những người có mặt ở đây, đại diện và thay mặt cho những người đã cử chúng tôi đến, hoàn toàn xác nhận mọi điều khoản trong bản Các điều khoản cho Hợp bang và Liên minh vĩnh viễn đã trình bày ở trên và về mọi điều nhắc đến trong văn bản này. Chúng tôi xin trang trọng tuyên thệ đã làm theo mọi niềm tin mà những người đã cử chúng tôi đến đây giao phó và họ cũng sẽ tôn trọng mọi quyết định của Quốc hội Hợp chúng quốc về mọi vấn đề do Liên minh quyết định. Những điều khoản này sẽ không bị các tiểu bang vi phạm mà chúng tôi là người đại diện và liên minh này sẽ tồn tại mãi mãi.

Chữ ký[sửa]

Chúng tôi xin tuyên thệ về những hành động chúng tôi đã làm tại Quốc hội. Được làm tại thành phố Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania vào ngày thứ Chín của tháng Bảy năm 1778 và là năm thứ Ba của nền Độc lập Mỹ.

Tiểu bang New Hampshire

 • Josiah Bartlett
 • John Wentworth Junr.

Ngày 8 tháng Tám năm 1778

Tiểu bang Massachusetts

 • John Hancock
 • Francis Dana
 • Samuel Adams
 • James Lovell
 • Elbridge Gerry
 • Samuel Holten

Tiểu bang Rhode Island

 • William Ellery
 • John Collins
 • Henry Marchant

Tiểu bang Connecticut

 • Roger Sherman
 • Titus Hosmer
 • Samuel Huntington
 • Andrew Adams
 • Oliver Wolcott

Tiểu bang New York

 • James Duane
 • Wm Duer
 • Francis Lewis
 • Gouv Morris

Tiểu bang New Jersey, Ngày 26 tháng Mười một năm 1778

 • John Witherspoon
 • Nathaniel Scudder

Tiểu bang Pennsylvania

 • Robt Morris
 • William Clingan
 • Daniel Roberdeau
 • Joseph Reed
 • John Bayard Smith

Ngày 22 tháng Bảy năm 1778

Tiểu bang Delaware

 • Tho Mckean Ngày 12 tháng Hai năm 1779
 • John Dickinson Ngày 5 tháng Năm năm 1779
 • Nicholas Van Dyke

Tiểu bang Maryland

 • John Hanson Ngày 1 tháng Ba năm 1781
 • Daniel Carroll Do

Tiểu bang Virginia

 • Richard Henry Lee
 • John Harvie
 • John Banister
 • Francis Lightfoot Lee
 • Thomas Adams

Tiểu bang Bắc Carolina

 • John Penn Ngày 21 tháng Bảy năm 1778
 • Corns Harnett
 • John Williams

Tiểu bang Nam Carolina

 • Henry Laurens
 • Richd Hutson
 • William Henry Drayton
 • Thos Heyward Junr
 • John Mathews

Tiểu bang Georgia

 • John Walton Ngày 24 tháng Bảy năm 1778
 • Edwd Telfair
 • Edwd Langworthy
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.