Cây dương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chiếm được thiều quang chín mươi.
Dây dây hoa nở tốt hòa tươi.
Đông phong có ý bù trì nữa,
Một phát xuân là một động người.