Cây thiên tuế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cây lục vờn vờn bóng lục in.
Xuân nhiều tuổi đã kể dư nghìn.
Ngày ngày đã có tiên làm bạn.
Đưa thuốc tiên lai chẳng phải xin.