Công báo năm 2014/Số 1163 - 1164

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1163 + 1164 Ngày 29 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
04-12-2014 Lệnh số 15/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-11-2014 Luật số 57/2014/QH13 Luật tổ chức Quốc hội. 3
04-12-2014 Lệnh số 16/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 42
20-11-2014 Luật số 58/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội. 43
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
15-12-2014 Quyết định số 3294/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 94
15-12-2014 Quyết định số 3295/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 95