Công báo năm 2014/Số 1165 - 1166

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1165 + 1166 Ngày 29 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
04-12-2014 Lệnh số 17/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-11-2014 Luật số 59/2014/QH13 Luật Căn cước công dân. 3
04-12-2014 Lệnh số 18/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 19
20-11-2014 Luật số 60/2014/QH13 Luật hộ tịch. 20
04-12-2014 Lệnh số 19/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 46
21-11-2014 Luật số 61/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. 47
BỘ Y TẾ
11-12-2014 Thông tư số 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 63
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
15-12-2014 Quyết định số 2261/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020. 82