Công báo năm 2014/Số 1173 - 1174

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1173 + 1174 Ngày 30 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
08-12-2014 Lệnh số 27/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
26-11-2014 Luật số 67/2014/QH13 Luật đầu tư. 3
08-12-2014 Lệnh số 30/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 68
26-11-2014 Luật số 70/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 69
08-12-2014 Lệnh số 31/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 73
26-11-2014 Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. 74
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
16-12-2014 Quyết định số 2264/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. 82