Công báo năm 2014/Số 1177 - 1178

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1177 + 1178 Ngày 30 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
26-11-2014 Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp. 2
(Đăng từ Công báo số 1175 + 1176 đến số 1177 + 1178)
08-12-2014 Lệnh số 29/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 39
26-11-2014 Luật số 69/2014/QH13 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 40
09-12-2014 Lệnh số 33/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 74
27-11-2014 Luật số 73/2014/QH13 Luật Công an nhân dân. 75