Công báo năm 2014/Số 1179 - 1180

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1179 + 1180 Ngày 31 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
09-12-2014 Lệnh số 32/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 3
27-11-2014 Luật số 72/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 4
09-12-2014 Lệnh số 34/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 11
27-11-2014 Luật số 74/2014/QH13 Luật giáo dục nghề nghiệp. 12
CHÍNH PHỦ
17-12-2014 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 55
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
17-12-2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. 70
17-12-2014 Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. 75
BỘ TÀI CHÍNH
28-12-2014 Thông tư số 183/2014/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giao thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính. 81