Công báo năm 2014/Số 35 - 36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 35 + 36 Ngày 07 tháng 01 năm 2014

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
18-12-2013 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ. 2
(Đăng từ Công báo số 33 + 34 đến số 35 + 36)
18-12-2013 Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH hợp nhất Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão. 78