Công báo năm 2017/Số 515 - 516

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 515 + 516 Ngày 25 tháng 07 năm 2017

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
29-06-2017 Lệnh số 04/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 2
19-06-2017 Luật số 07/2017/QH14 luật Chuyển giao công nghệ. 3
29-06-2017 Lệnh số 05/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 42
19-06-2017 Luật số 09/2017/QH14 luật Du lịch. 43
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
11-07-2017 Nghị quyết số 61/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017. 86