Công báo năm 2017/Số 517 - 518

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 517 + 518 Ngày 26 tháng 07 năm 2017

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
29-06-2017 Lệnh số 06/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 2
19-06-2017 Luật số 08/2017/QH14 luật Thủy lợi. 3
03-07-2017 Lệnh số 07/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 41
20-06-2017 Luật số 10/2017/QH14 luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 42