Công báo năm 2020/Số 711 - 712

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 711 + 712 Ngày 23 tháng 07 năm 2020

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
01-07-2020 Lệnh số 04/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 2
17-06-2020 Luật số 62/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 3
01-07-2020 Lệnh số 05/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 46
17-06-2020 Luật số 60/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 47
01-07-2020 Lệnh số 09/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 61
18-06-2020 Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 62