Công báo năm 2020/Số 713 - 714

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 713 + 714 Ngày 24 tháng 07 năm 2020

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
01-07-2020 Lệnh số 06/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 2
17-06-2020 Luật số 59/2020/QH14 luật Doanh nghiệp. 3
(Đăng từ Công báo số 713 + 714 đến số 715 + 716)