Cúc đỏ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cúc đỏ
của Nguyễn Trãi

Cõi đông còn thức xạ cho hương.
Tạo hóa sinh thành khác đấng thường.
Chuốt lòng đơn chẳng bén tục ;
Bền tiết ngọc kể chi sương.
Danh thơm Thượng uyển còn phen kịp ;
Bạn cũ đông ly ắt khá (nhường).
Miễn được chúa tiên yêu chuộng đến.
Ngày nào khá ? Ấy trùng dương.