Cảnh trăng trên Đông Hồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cảnh trăng trên Đông Hồ  (1927) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927.

Đông Hồ nhứt phiến nguyệt,
東湖一片月
Đã chơi trăng cho phải biết tình trăng.
Hồ chi tĩnh đối nguyệt chi hằng,
湖之靜對月之恆
Hồ có nguyệt lại càng tăng cảnh sắc.
Nguyệt chiếu bình hồ thi mãn bức,
月照平湖詩滿幅
Hồ hàm minh nguyệt tửu doanh tôn.
湖涵明月酒盈樽
Hồ chưa vơi, nguyệt hãy còn non,
Nguyệt chẳng khuyết hồ vẫn còn với nguyệt.
Lững thững dạo thuyền lan một chiếc,
Góp gió trăng thề thuyết với non sông.
Nước kia để chữ “tương phùng”,
Trăng kia tỏ mặt hào hùng này chăng?
Xinh thay kìa nước nọ trăng!