Cầm kỳ thi tửu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cầm kỳ thi tửu
của Nguyễn Công Trứ