Cầu siêu cho Nguyễn Biểu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cầu siêu cho Nguyễn Biểu  (1413) 
của không rõ

Tác giả bài này là một nhà sư tu ở chùa Yên Quốc, không rõ tên họ, quê quán, năm sinh năm mất, ca ngợi chí khí anh hùng của Nguyễn Biểu. Đây là một bài thơ Nôm được chuyển ngữ.

Chói chói một vừng tuệ nhật,
Đùn đùn mấy đóa từ vân.
Tam giới soi hòa trên dưới,
Thập phương trải khắp xa gần.
Giải thoát lần lần nghiệp chướng,
Quang khai chốn chốn mê tân.
Trần quốc xảy vừa mạt tạo,
Sứ Hoa bỗng có trung thần.
Vàng đúc lòng son một tấm,
Sắt rèn tiết cứng mười phân.
Trần kiếp vì đầu oan khổ,
Phương hồn đến nỗi trầm luân!
Tế độ dặn nhờ từ phiệt,
Chân linh ngõ được phúc thần.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.