Cặp gà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hai bên chưa chắc đặng cùng không,
Thiên hạ ngày tròn mỏi mắt trông.
Một trận quyết đền ơn tắm máng,
Hai người chớ nại nhấm xương lông.
Rủi may đã có người hương khói,
Khuya sớm cho cam kẻ ẵm bồng.
Lừng lẫy lấy danh trong mấy nước,
Sao cho năm đức[1] giữ cho đồng.
   
Chú thích

  1. Năm đức: gà có năm đức là văn, vũ, dũng, nghĩa, tín.