Cặp gà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cặp gà
của Học Lạc

Sách Nam thi hiệp tuyển chú giải: Tác giả làm ra bài này có ý giục người ta ra ứng mộ đi lấy lại ba tỉnh phía Tây Nam Kỳ đã nhường cho Pháp.

Hai bên chưa chắc đặng cùng không,
Thiên hạ ngày tròn mỏi mắt trông.
Một trận quyết đền ơn tắm máng,
Hai người chớ nại nhấm xương lông.
Rủi may đã có người hương khói,
Khuya sớm cho cam kẻ ẵm bồng.
Lừng lẫy lấy danh trong mấy nước,
Sao cho năm đức[1] giữ cho đồng.
   
Chú thích

  1. Năm đức: gà có năm đức là văn, vũ, dũng, nghĩa, tín.